صفحه مقالات دگا فیلم

معرفی و بیان تفاوت ها و شباهت های دو سبک مستند سازی «سینما – حقیقت» و «سینمای مستقیم»

با توجه به اصول اولیه سینما – حقیقت ورتوف که در پی خواهد آمد، خالی از فایده نیست که پیش از آن کلیاتی در زمینه شباهت ها و تفاوت های این دو سبک مستند سازی که ملهم و متاثر از شیوه و نظریات ورتوف بودند، یعنی سینما ورینه فرانسوی و سینمای مستقیم امریکا برشمردیم:

ادامه مطلب تعداد بازدید ها : 3311
معرفی و بیان تفاوت ها و شباهت های دو سبک مستند سازی «سینما – حقیقت» و «سینمای مستقیم»